نرم افزار امتيازبندي تعاوني مسكن

Flowchart: Alternate Process: •	امكان ورود ، جستجو و گزارش گيري  مشخصات  اعضاء
•	امكان تعريف چند پروژه و نحوه امتيازدهي بر اساس پرداخت بموقع ، زودتر و ديرتر هر سررسيد
•	امكان تعريف زمان و مبلغ سررسيد هر قسط يك پروژه
•	امكان تعريف حسابهاي بانكي تعاوني
•	امكان ورود واريزهاي اعضاء
•	امكان نقل و انتقال سهام و انتقال امتياز 
•	گزارش گيري از ريز امتيازات يك فرد ، رتبه بندي كل اعضاء ، واريزهاي يك فرد يا كل اعضاء
•	امكان ايجاد فايل امتيازات و واريزها جهت انتقال به سايتي كه به همين منظور طراحي گرديده جهت مشاهده  اعضاء از طريق اينترنت
 

 

 

 

 

 

 

 


Maskan.JPG

M3.JPG

Flowchart: Alternate Process: محل نصب برنامه ( نمونه ) : شركت تعاوني مسكن كارمندان دارايي خراسان 
قيمت برنامه : 000/000/10 ريال ( بدون سايت )
توضيحات : در صورت نياز سايت مرتبط با نرم افزار طراحي مي گردد تا اعضاء امتيازات و واريزهاي خود را مشاهده و از اعلاميه هاي پروژه آگاهي يابند .
Flowchart: Alternate Process: تلفن تماس جهت سفارش برنامه : 09155000721